• Озеленяване: Избор на подходяща растителност спрямо морфологичните и екологичните особености и изисквания на растенията и конкретните условия на терена, засаждане на растителността без промяна на съществуващата алейна мрежа или вертикално планиране, оформяне на декоративни групи
  • Затревяване
  • Ландшафтен дизайн и проектиране: Изготвяне на цялостно дизайнерско решение за търсеният ефект върху терена. Изготвяне на идеен проект, включващ функционално зониране на териоторията, композиция на растителността, алейната мрежа и парковите елементи (алпинеуми, водни площи, водни ефекти, перголи, беседки и други кътове за отдих, паркова или градинска мебел, скулптура и други), концепция за настилки, облицовки, осветление и поливна инфраструктура. Изготвяне на работен проект, включващ трасировъчен чертеж, проект за вертикално планиране, детайл на настилки, дендрологичен проект, посадъчен чертеж, проект за поливна система и проект за парково осветление
  • Поддръжка на зелени площи
  • Строително-ремонтни дейности
  • Разработване на становища за земеделски територии, попадащи в Натура 2000